Tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng email @CIE.COM.VN

7/11/2016 5:35:19 PM
Hệ thống email Tập đoàn CIE (gọi tắt là “CIEmail”) tạo khả năng trao đổi thông tin trên Internet thông qua hạ tầng kỹ thuật mạng thông tin chung của Tập đoàn.
* CIEmail cung cấp các dịch vụ cho tất cả các cá nhân và đơn vị trong Tập đoàn với mục đích: 
 - Trao đổi thông tin điện tử trong giao dịch chuyên môn và công việc của Tập đoàn CIE.
 - Tạo thương hiệu, tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả và ấn tượng của khách hàng đối với Tập đoàn.
* Để các CBNV nhanh chóng tiếp cận và sử dụng hiệu quả CIE Mail trong công việc, sau đây là các bản hướng dẫn cài đặt sử dụng CIE Mail, cấu hình gửi/nhận CIE Mail trên các dòng điện thoại thông minh(smartphone) và danh sách liên hệ admin khi có sự cố trực tiếp tại từng đơn vị: