ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Viện Cơ điện tử CIE (MICIE) là tổ chức khoa học và công nghệ do Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (Tập đoàn CIE) thành lập với 100% vốn góp của Tập đoàn CIE theo Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp.

Viện MICIE hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 16/8/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Viện MICIE có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước pháp luật và hoạch toán phụ thuộc Tập đoàn CIE.

Chức năng, nhiệm vụ chính

 1. Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ;
 2. Tổ chức công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện công nghệ chế tạo các sản phẩm mang tính cạnh tranh ở thị trường trong nước và nước ngoài;
 3. Tổ chức thực hiện công tác chuyển giao công nghệ các sản phẩm mới theo các quy định của Luật Chuyển giao công nghệ;
 4. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ và hệ thống kiểm tra quản lý chất lượng sản phẩm của Tập đoàn CIE;
 5. Xây dựng luận cứ cho việc thành lập các Doanh nghiệp thành viên mới “Spin-off – khởi nghiệp” của Tập đoàn CIE trên cơ sở chuyển giao công nghệ;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được các cơ quan có chức năng giao trong lĩnh vực cơ điện tử và các nhiệm vụ KH&CN các cấp được trúng tuyển thông qua tuyển chọn cạnh tranh;
 7. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực đại học, sau đại học.

Lãnh đạo Viện MICIE

   1. Chủ tịch Viện: PGS.Ts. Trương Hữu Chí;
   2. Giám đốc Viện: Ks. Hoàng Anh Sơn;
   3. Phó Giám đốc Viện:Ths. Trương Đắc Duy;
   4. Phụ trách Kế toán: Cử nhân Dương Thị Hà Bích.